จดทะเบียนโดเมนเนม Register Domain Name

โดเมนเนม (domain name) คือ ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" หรือ "Web Address" แทนก็ได้

โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยาก และเมื่อเจ้าของเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

เงื่อนไขการตั้งชื่อโดเมนเนม อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" (ยัติภังค์) คั่นด้วย "." (มหัพภาค) มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน

ประเภท gTLDs (Generic Top Level Domains)
โดเมนเนม ประเภทผู้ถือครอง ราคา/ปี
.com Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท 400 บาท ต่อ ปี
.net Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย 400 บาท ต่อ ปี
.org Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 400 บาท ต่อ ปี
.biz Business / ห้างร้านบริษัท 400 บาท ต่อ ปี
.info Information / เวปไซด์ให้ข้อมูล 400 บาท ต่อ ปี
Reseller Domain Name
10 domains = 3,600 (เฉลี่ย โดเมน ละ 360 บาท / ปี)
20 domains = 6,500 (เฉลี่ย โดเมน ละ 340 บาท / ปี)
50 domains = 16,000 (เฉลี่ย โดเมน ละ 320 บาท / ปี)

ประเภท ccTLDs (Country Code Top Level Domains)

.thเป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศไทย ดูแลโดย มูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย และเปิดให้จดทะเบียนโดเมนเนม .th ระดับที่สอง โดยแบ่งตามประเภท เป็น 7 ประเภทดังนี้

โดเมนเนม ประเภทผู้ถือครอง ราคา/ปี
.co.th Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท 856 บาท ต่อ ปี
.in.th Individual / บุคคลทั่วไป 856 บาท ต่อ ปี
.net.th Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 856 บาท ต่อ ปี
.or.th Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 856 บาท ต่อ ปี
.ac.th Academic Organization / สถาบันการศึกษา 856 บาท ต่อ ปี
.mi.th Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร 856 บาท ต่อ ปี
.go.th Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ 856 บาท ต่อ ปี

รายละเอียด โดเมน .th ระดับที่สอง

in.th บุคคลหรือองค์กรทั่วไปในประเทศไทย (in Thailand) สำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานทุกประเภท (เอกสารสำหรับจด in.th)

co.th หน่วยงานการค้า (commercial entities) สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย (เอกสารสำหรับจด co.th)

go.th หน่วยงานรัฐบาล (government use) สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ไทย (มติการประชุมคณะรัฐมนตรี) (เอกสารสำหรับจด go.th)

ac.th หน่วยงานการศึกษา (academic institutions) สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย (เอกสารสำหรับจด ac.th)

or.th หน่วยงานไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (เอกสารสำหรับจด or.th)

mi.th หน่วยงานทหาร (military use) สำหรับหน่วยงานทางทหาร (เอกสารสำหรับจด mi.th)

net.th ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (เอกสารสำหรับจด net.th)